Wjelicne funkcije se wó to staraju, až wuknjenje
a wucenje programěrowanja stej lažkej a dajotej wjasele

Thimble jo editor žrědłowego koda z wjele funkcijami, kótaryž direktnje we wobglědowaku běžy. Jo se wuwił, aby nowym programěrowarjam pomagał, jich sedła a webprojekty z HTML, CSS a JavaScript napóraś. Wšykno, což trjebaśo, jo k ruce, aby wy (abo waša rědownja) mógał tak skóro ako móžno zachopiś.

Wopśimujo editor žrědłowego koda, webserwer, webwobglědowak a wuwijarske rědy w jadnom – a jo dermotny!

Waše změny se ned pokazuju

Ned z pśeglědom móžośo wopśimjeśe malsnjej napóraś a z tym eksperimentěrowaś. Změny na wašom žrědłowem koźe se ned pokazuju.

Změńśo někaki projekt Thimble

Spódoba se wam projekt Thimble, kótaryž wiźiśo? Změńśo jen, aby swóju wersiju napórał. Móžośo teke swój projekt pśijaśelam abo studentam pósłaś – co ga budu z togo cyniś?

Praktiske kusacki žrědłowego koda

Wužywajśo praktisku lisćinu kodowych kusackow HTML, CSS a JavaScript, kótarež móžośo do swójogo koda zasajźiś, aby malsnjej źěłał.

Zatwarjona konsola JavaScript

Źěłaśo na JavaScript? Zatwarjona konsola Thimble wólažcujo wěcej ako do togo waš kod testowaś a za zmólkami pśepytowaś.

Dataje pśidaś a zastojaś

Thimble funkcioněrujo ako napšawdny webprojekt, móžośo swóje dataje napóraś, pśemjeniś, wulašowaś a samo nagraś.

  • Ześěgniśo .zip swójogo projekta a wócyńśo jen ze swójeje twardeje platy
  • Śěgniśo dataje ze swójogo licadła do Thimble

Swětła zašaltowaś a wušaltowaś

Thimble póbitujo śamnu a swětłu drastwu, wubjeŕśo to, kótaryž se wam lěpjej spódoba. Móžośo teke druge nastajenja ako wjelikosć teksta pśiměriś.

Slědowaś a zasajźone rozpokazanja napóraś

Projekty mógu rozpokazanja měś, kótarež wam (abo wašym studentam) pomagaju, gaž změny na projektach pśewjeduju.

Pśi pisanju kusacki žrědłowego koda pokazaś

Samo gaž njeby wy mógał se wjele pšawidłow a syntaksu spomnjeś, njewustanjośo. Thimble dajo wam pokazki w datajach HTML, CSS a samo JavaScript.

CSS direktnje we wašych HTML-bokach wobźěłaś

Pišćo CSS-stile za swóje elementy bźez togo aby wy swój HTML-bok spušćił, kótaryž wobźěłujośo. Stajśo tekstowy kursor na někaku elementowe wobznamjenje a tłocćo Cmd/Strg + E, aby zachopił, CSS-stile pisaś.

Projekty malsnjej we webje wózjawiś

Móžośo z jano jadnym kliknjenim swóje projekty we webje wózjawiś. Pózdźe, gaž změny pśewjedujośo, móžośo swój projekt lažko aktualizěrowaś.

Barwy direktnje w editorje wubraś

Stajśo tekstowy kursor na někaku barwnu gódnotu w CSS-dataji a tłocćo Cmd/Strg + E, aby barwny wuběrak wócynił.

Testujśo swój projekt na mobilnem rěźe

Gaž do mobilnego pśeglěda pśešaltujośo, wiźiśo swójo źěło na wuskem rěźe. Zmóžniśo pótom zasej pśeglěd połneje wobrazowki, aby wjeliki naglěd wiźeś.

HTML-elementy malsnje namakaś

Aktiwěrujśo DOM Inspector a gibniśo kursor myški nad rozdźělne elementy w pśeglěźe. Thimble wótpowědny kod w HTML-editorje wuzwignjo.

Wobrazowe filtry

Pśidajśo swójim wobrazam filtry, aby swój projekt žortnjejšny cynił. Kócki njejsu hyšći nigda tak derje wuglědali!

Selfi gótowaś

Pśidajśo bokoju, na kótaremž rowno źěłaśo, swójske foto z pomocu selfijowego rěda Thimble – wužywa webkam wašogo licadła. Zachopśo jadnorje wobznamjenje <img src= na swójom HTML-boku pisaś a buźośo wótpšašowanje wiźeś.