వెబ్లో
వెబ్ వ్రాయండి

Thimble ఒక ఆన్లైన్ కోడ్ ఎడిటర్ సులభంగా నేర్చుకుంటు మరియు మీ సొంత వెబ్ పేజీలు సృష్టించడానికి ప్రచురించడానికి ఉంది HTML, CSS & JavaScript.

We’re moving! Time to check out Glitch

Mozilla has made a strategic decision to sunset Thimble over the course of 2018-2019. We encourage you to check out Glitch, a platform similar to Thimble. Read our blog post to learn more about this partnership.

The Glitch logo

If you use Thimble without an account, you may continue to do so until 16 డిసెంబర్ 2019.

If you have an account on Thimble, please sign in and migrate your projects over to Glitch by 16 డిసెంబర్ 2019.