క్షమించాలి, Thimble మీ బ్రౌజర్ లో పనిచేయదు

కింది అన్ని బ్రౌజర్లలో Thimble పని పనిచేస్తుంది:Firefox, Chrome, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari (8+), and Opera.

ఏమైనప్పటికీ నేను ప్రయత్నిస్తాను!
Thimble has Updates - Please refresh your browser to get the latest changes.

ప్రాజెక్టు లోడ్ చేయబడు తోoది

Your project seems to be taking a long time to load.
If it doesn't load, please reload the page to try again.

Thimble ప్రారంభం కాదు.

Please reload your browser to try loading Thimble again.

For error details open your browser's Developer Tools console.

NOTE: మీరు ప్రైవేట్ బ్రౌజింగ్ మోడ్ ఉపయోగించి ఉంటే, సాధారణ రీతిలో రీలోడ్ చేయండి.

మీ ప్రాజెక్ట్ ప్రచురించు

మీరు గత ప్రచురించబడిన ప్రాజెక్ట్ కు మార్పులు చేసారు.

ప్రచురించబడిన సంస్కరణలో నవీకరణ

ఇక్కడ మీరు లింక్ పంచుకోవచ్చు...

ప్రచురించబడిన వెర్షన్లను తొలగించండి
Please add an "index.html" file before publishing your project. Learn more
రద్దు
ప్రచురించు