ఎందుకు దోహదపడాలి?

  • మీ పని ప్రపంచవ్యాప్తంగా వున్న వినియోగదారులను ప్రభావితం చేస్తుంది
  • Gain valuable experience and mentorship
  • Support Mozilla's mission of an open internet for all
  • ఇది చాలా బాగా అనిపిస్తొంది!

Thimble is an Open Source project created by the Mozilla Foundation in partnership with CDOT at Seneca College. Since the beginning, contributors from all over the world have played an important role in making it a success.
It's truly an international project, it has been localized in 33 languages (with over 100 in progress) and used by learners in over 200 countries.

No contribution is too small

Contributions of all skills and backgrounds are welcome. You don't need to be an expert programmer, in fact, over half of our contributors identify themselves as students. You can start small, file an issue to…

  • Report bug, problem or typo
  • Request a change, new feature or starter project
  • అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయండి

Go on, File an Issue!

If you're feeling adventurous, then check out our GitHub repositories below.